O nás

Naša práca je zároveň naším koníčkom a tak je kvalita našich služieb pre nás tým najdôležitejším. Základom nášho úspechu je najmä promptná komunikácia a snaha čo najviac uspokojiť požiadavky našich klientov.
Sme súčasťou organizácie PSI združujúcej firmy v reklamnom priemysle po celej Európe.
reklamná agentúra presentas trnava členom PSI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
platné od 20.6.2017

Tieto Všeobecné obchodné podmienky PRESENTAS, s.r.o. určujú hlavné zásady a
princípy obchodných vzťahov PRESENTAS, s.r.o. so svojimi odberateľmi. Všetky
ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s
odberateľom explicitne uvedené inak.


1.   Definícia pojmov
Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné majú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:
1.1.    ”dodávateľ” – znamená spoločnosť PRESENTAS, s.r.o. so sídlom Robotnícka 47, 919 01, Trnava.
1.2.    ”odberateľ” – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou PRESENTAS, s.r.o. a to predovšetkým vystavením objednávky v písomnej forme, potvrdením ponuky e-mailom, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy
1.3.    ”produkt” – znamená všetok tovar, ktorý dodávateľ predáva vrátane:
1.3.1.   brandingu, resp. označovania produktu všetkými možnými spôsobmi podľa priania zákazníka ako tampoprint, sieťotlač, vyšívanie, flock atď.
1.3.2.   všetkých grafických, výrobných a servisných prác a poskytovanie dopravy dodávateľom alebo iným dopravcom
1.4.    „ObZ“ – znamená zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení
1.5.    „VOP“ – znamená Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRESENTAS, s.r.o.
1.6.    „vzorka“ – znamená produkt nachádzajúci sa vo vzorkovnici dodávateľa poskytovaný odberateľovi na zapožičanie na dobu určitú.
1.7.    „doručenie písomnosti“ – znamená, že písomnosť sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po jej odoslaní poštou, alebo mailom.
 
2.   Objednávka produktu
2.1.   Odberateľ objednáva produkt a služby u dodávateľa písomne:
2.1.1.  e-mailom na adrese presentas@presentas.sk alebo priamo na e-mailové adresy
jednotlivých obchodníkov uverejnených na internetovej stránke,
2.1.2.  poštou na adresu Robotnícka 47, Trnava, 91701

2.1.3. priamo na presentas.eshop.sk

 

2.2.   Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, kontaktnú osobu, spôsob prevzatia produktu, popis objednaného produktu s kódmi podľa aktuálneho cenníka  počty kusov.

2.3. Ak sú premetom objednávky aj grafické práce, odberateľ je povinný vykonať dôkladnú kontrolu vyhotovených grafických návrhov ešte pred odsúhlasením. Za chyby zistené po odsúhlasení grafického návrhu dodávateľ nezodpovedá.
2.4.   Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná.
2.5.   Odberateľ má právo stornovať záväznú objednávku iba v prípade výrazného omeškania dodávky oproti predpokladanému termínu dodania a to iba v rozsahu meškajúcej dodávky.
 
3.   Dodanie produktu
3.1.    Dodanie produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom: osobným prevzatím odberateľom u dodávateľa, osobným doručením dodávateľa odberateľovi, alebo odovzdaním na prepravu.
3.1.1    Pri osobnom prevzatí, resp. doručení produktu odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky.
3.1.2    Pri použití prepravcu sa faktúra, dodací list a produkt odovzdajú prepravcovi. Produkt je zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste.
3.2.    Produkt sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy dodávateľ odberateľovi, jeho zástupcovi alebo prepravcovi umožní s ním fyzicky disponovať (bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie produktu počas prepravy).
3.3.    Ak je dohodnuté osobné prevzatie u dodávateľa, odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej alebo mailovej výzvy dodávateľa.
3.4.    Ak je dohodnuté doručenie tovaru odberateľovi, podmienky sú nasledovné:

        v rámci mesta Trnava pri objednávkach do 500 eur bez dph  odberateľ hradí dopravu 5 eur bez dph

        v rámci mesta Trnava pri objednávkach nad 500 eur bez dph je doprava zdarma

        v rámci trnavského kraja a mesta Bratislava pri objednávkach do 500 eur bez dph odberateľ hradí dopravu 7 eur bez dph

        v rámci trnavského kraja a mesta Bratislava pri objednávkach nad 500 eur je doprava zdarma

        mimo trnavského kraja sa cena za dopravu kalkuluje individuálne
 
4.   Ceny a zľavy
4.1.    Zoznam produktov i s predajnými cenami je obsiahnutý v katalógoch a cenníkoch dodávateľa. Z týchto cien má dodávateľ právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky dodávateľa.
4.2.    Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka.
4.3.    Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách.
4.4.    Cena produktov v katalógu nezahŕňa náklady za služby, potlač, dopravu, poistenie a DPH.

4.5. Na základe každej objednávky pripraví dodávateľ odberateľovi cenovú ponuku, ktorá obsahuje cenu za produkt, úpravu produktu, celkovú hodnotu objednávky bez dph a s dph. Cenová ponuka platí pri danom objednanom množstve. Odberateľ je povinný cenovú ponuku odsúhlasiť. Po jej odsúhlasení dodávateľ začne s realizáciou.
 
5.   Platobné podmienky
5.1.    Platba sa vykonáva v bezhotovostným prevodom na základe zálohovej alebo riadnej faktúry vystavenej dodávateľom pri dodaní produktu, pokiaľ nie je Dealerskou zmluvou stanovené inak.
5.2.      Dodávateľ si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný produkt.
5.3.    Pri prvej objednávke dodávateľ vždy požaduje platbu vopred na zálohovú faktúru.
 
6.   Vlastníctvo produktu a prechod nebezpečenstva škody
6.1.    Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu, na ktoré má dodávateľ v súlade s VOP a zmluvou nárok.
6.2.    Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na odberateľa momentom dodania produktu odberateľovi alebo jeho splnomocnencovi.
6.3.    Do doby prechodu vlastníckych práv z dodávateľa na odberateľa, ktorý má produkt v držbe, odberateľ má všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkt na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt  dodávateľa.
 
7.   Zodpovednosť za škodu
7.1.    V prípade, že dodávateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z jednotlivej objednávky, takéto porušenie nebude mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán z iných odberateľom vykonaných objednávok podľa týchto VOP a iné zmluvné vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom.
7.2.    Dodávateľ v súlade s § 373 a 374 ObZ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi v súvislosti s prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle dodávateľa a zabránila dodávateľovi v splnení jeho zmluvnej povinnosti.
 
9.   Záručné lehoty a reklamačný poriadok
9.1.    Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami ObZ. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytuje záruku na vady produktu, ktoré sa vyskytnú v dobe šiestich mesiacov odo dňa prevzatia produktu odberateľom.
9.2.    Odberateľ je povinný reklamovať zjavnú vadu produktu bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr do 2 dní odo dňa prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.
9.3.    Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.
9.4.    Vady musia byť vytknuté písomne, alebo e-mailom na riadne vyplnenom reklamačnom liste pracovníkovi dodávateľa. Reklamačný list vyplnený odberateľom obsahuje: obchodný názov odberateľa, dátum vydania dokladu, ktorým bol produkt zakúpený, číslo faktúry, katalógové značenie produktu, počet kusov produktu, popis vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.
9.5.  V prípade, ak produkt nie je možné opraviť, dodávateľ si vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.
9.6.    Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením  vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.
 10.Záverečné ustanovenia
10.1. Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
10.2. Dodávateľ má vyhradené právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči odberateľovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke dodávateľa – www.presentas.sk s uvedením dátumu platnosti VOP.
10.3. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ.

Návrat hore